منو

مشاهده جواب آزمایشات از طریق سرویس جوابدهی اینترنتی

اطلاعات بیشتر

سرویس مشاوره با پزشک پاسخگوی آنلاین بیماران

اطلاعات بیشتر

نظر سنجی از مراجعه کنندگان

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

شماره پذیرش

در صورتی که بیمار پذیرش شده آزمایشگاه هستید، ارائه شماره پذیرش شما ما را در پیگیری نظرات و پیشنهادات شما یاری خواهد نمود


1- فضای عمومی آزمایشگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

2- نحوه برخورد کارکنان را در برخورد اولیه چگونه ارزیابی میکنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

3- زمان معطلی و نحوه پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

4- طریقه دریافت اطلاعات از بیمار در زمان پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

5- طریقه محاسبه وجوه و تسویه حساب مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

6- آیا معطلی پس از پذیرش تا نمونه‌گیری معقول است؟  عالی خوب متوسط ضعیف

7- توضیح درباره شرایط آزمایشها را در زمان نمونه‌گیری چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

8- برخورد و طریقه نمونه‌گیری را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

9- فضای نمونه‌گیری و کیفیت و امکانات دستشوئی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

10- زمان جوابدهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

11- آماده بودن جواب و عدم معطلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

12- برخورد به هنگام جواب‌دهی را چطور ارزیابی میکنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

13- حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات و ارائه مشاوره را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

14- اطلاع رسانی پوسترها و دستورالعمل ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

15- نحوه آشنائی شما با آزمایشگاه چگونه بوده است؟  عالی خوب متوسط ضعیف

16- فضای پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

17- فضای جوابدهی عصر را چطور ارزیابی می‌کنید؟  عالی خوب متوسط ضعیف

لطفاً در راستای ارتقاء سطح خدمات ، پیشنهادات و انتفادات خود را این قسمت بنویسید :

به اشتراک بگذارید